Thursday, November 17, 2011

Shankarar and Vaishnavam

நன்றி:        Posted by: "TCA Venkatesan" vtca@yahoo.com    vtca  
madhurakavi dAsan
________
an excellent work by Puttur Advocate Swami on Shankarar and Vaishnavam can be read at:
http://acharya.org/books/pBooks/Misc/SankararumVainavamum.pdf

No comments: