Wednesday, February 10, 2010

நம்மாழ்வார் திருவாய்மொழி ஆங்கில உரை

LINK:
________________________________________

Tiruvaimozhi

You are here: SriPedia - ebooks

T i r u v A i m o z h i of N a m m A z h w a r
1 2 3 4 5
1 uyarvu ara vAyum tirai ugalum mudiccOdi orunAyakam kaiyAr cakkaram
2 vIdumin tinnan vIdu munnIr jnAlam bAlanAy polika polika
3 pattudai adiyavarku Unil vAl uyire olivil kAlamellAm kOvai vAyAl mAcaru cOdi
4 Am ciraiya AdiyAdi pukalu malloruvan mannaiyirandu UrellAm tunji
5 valavElulagam andAmattu moymmA vIrrirundu ennanEyo
6 Parivadil IsanaippAdi vaikunta ceyya tamarai tirpArai yAm ini kadaljnAnam
7 Piravi tuyirara kecavantamar payilum cIlamillA nOrra nOmbu
8 Odum pullEri anaivadarAvanai mudiyAne ErAlum ArAvamude
9 ivaiyum avaiyum emmAvIttu connal virOdam nannAdAr mAney nOkku
10 parumA nIl padai kilar oli ilamai canman palapala onrumtEvum piranda vArum
6 7 8 9 10
1 vaikalpUnkalivAy unnilAviya dEvimArAvar kondapendIr tAlatAmarai
2 minnidai madavArgal kankulum pakalum nangal varivalai pandai nAlAle kedumidarAyavellAm
3 nalkuravum celvum vellaic curincangu anngum ingum OrAyiram vEymarutOlinai
5 kuravai AciyarOdu Aliyela vArkadAvaruviyAnai maiyAr karunkanni cArvE tavanerikku
0 tuvalil mAmani mAdam karpAr mAyakkUtta urukumAl kannan kalalinai
6 mAlukku pAmaru elliyum kAleyum inuyirccEvalum arulperuvAr
7 unnum cOru Elaiyar iruttum viyandu emkAnal akam kalivAy cencol kavigAl
8 ponnulagAlIrO mAyA vAmanane kangal civandu arukkum vinaiyAyina tirumAlirumcOlai
9 nIrAy nilanAy enraikkum karumAnikka malaimEl mallikai kamalu cUl vicumbu
10 ulagamunda peruvAyA inbam payakka nedumArku adimai mAlai nanni muniyE nAnmukanE
Credits
English translations by Sri Madhavakkannan of Singapore.

The romanised tamil text and translation are from www.srivaishnavam.com - typed in
(as text files) by a small group of volunteers from USA in 1994,and modified by a
group of srivaishnavas in bahrain in Feb 2000.


Variously spelled: Tiruvaimozhi Tiruvaimoli Tiruvaymozhi Tiruvaymoli Thiruvaimozhi Thiruvaimoli Thiruvaymozhi Thiruvaymoli Tiruvaaimozhi Tiruvaaimoli Tiruvaaymozhi Tiruvaaymoli Thiruvaaimozhi Thiruvaaimoli Thiruvaaymozhi Thiruvaaymoli

No comments: